Geografija-9-privreda-naselja-BiH

Kakvo je naselje prikazano na slici?

1
Correct! Wrong!

Koje je najveće selo zbijenog tipa u Republici Srpskoj?

Correct! Wrong!

U Bosni i Hercegovini nivo urbanizacije iznosi?

Correct! Wrong!

Banjsko-lječilišnu funkciju grada ima?

Correct! Wrong!

Koji je grad prikazan na slici?

1
Correct! Wrong!

Za vrijeme Austrougarske gradovi su nastajali?

Correct! Wrong!

Drugi grad po broju stanovnika u Bosni i Hercegovini je?

Correct! Wrong!

Poljoprivreda,šumarstvo i ribolov su grane?

Correct! Wrong!

Agrotehničke mjere(mehanizacija,hemizacija i melioracija) se primjenjuju u?

Correct! Wrong!

U Bosni i Hercegovini se najviše uzgaja?

Correct! Wrong!

Šta je prikazano na slici?

1
Correct! Wrong!

Najveće nalazište željezne rude u Republici Srpskoj je?

Correct! Wrong!

Sunce,voda i vjetar spadaju u?

Correct! Wrong!

Termoelektrane za svoj rad koriste?

Correct! Wrong!

Industrija se dijeli na?

Correct! Wrong!

Za lokaciju teške industrije bitna je?

Correct! Wrong!

Deagrarizacija je proces?

Correct! Wrong!

Saobraćaj se prema teritoriji dijeli na?

Correct! Wrong!

Koja turistička destinacija je prikazana na slici?

1
Correct! Wrong!

Nacionalni parkovi u Republici Srpskoj su?

Correct! Wrong!

Geografija-9-privreda-naselja-BiH
Odlično, pravi si geograf
Vrlo dobar, potrebno još učenja
Dobro je
Više učiti
Ops, neko nije učio

Komentariši